Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Om de 4 jaar kiest u – als u achttien jaar of ouder bent en in de gemeente Winterswijk woont – uw gemeenteraad tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De gekozen raadsleden vertegenwoordigen vier jaar lang uw belangen. De raad bepaalt de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid en besluit welke plannen het college van burgemeester en wethouders moet uitvoeren en controleert of dit op de afgesproken manier en op tijd gebeurt.


In de gemeenteraad van Winterswijk zitten 21 raadsleden, elk raadslid heeft stemrecht in de gemeenteraad. Raadsleden van dezelfde politieke partij vormen samen een fractie in de raad. In de gemeenteraad van Winterswijk zijn 7 fracties vertegenwoordigd. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad.


De gemeenteraad komt eens in de maand bijeen voor de officiële raadsvergadering. In deze raadsvergadering debatteren de raadsleden over allerlei onderwerpen en neemt de gemeenteraad besluiten. Op de agenda staan akkoordstukken (onderwerpen waarover meteen gestemd wordt) en bespreekstukken (onderwerpen waarover het gesprek plaatsvindt). De meeste onderwerpen worden eerst in een vergadering van de algemene raadscommissie besproken, voordat het onderwerp in de raadsvergadering wordt behandeld.


In de vergaderkalender kunt u zien wanneer de gemeenteraad vergadert en vindt u de agenda en de vergaderstukken.


De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U kunt u bij de vergaderingen aanwezig zijn. De gemeenteraad vergadert in het raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1 in Winterswijk. Ook kunt u de vergaderingen altijd volgen via een livestream op deze website.


Heeft u vragen over de vergaderingen van de gemeenteraad? Neem dan contact op met de griffie (0543-543543 of griffie@winterswijk.nl).

Wilt u meepraten over een onderwerp of zelf een onderwerp aan de orde stellen in het politiek forum, de algemene raadscommissie of de gemeenteraad? Dan kunt u gebruik maken van het spreekrecht.


U kunt in een openbare raadsvergadering het woord voeren. U kunt inspreken over een onderwerp dat op de agenda van de gemeenteraad staat. Daarnaast is het mogelijk om een niet-geagendeerd onderwerp in de gemeenteraad aan de orde te stellen. U krijgt dan bij aanvang van de raadsvergadering het woord.


Onderwerpen waarbij insprekers het woord voeren worden - voor zover mogelijk - aan het begin van de vergadering behandeld. U krijgt maximaal vijf minuten de gelegenheid in te spreken.


Als u wilt inspreken in een raadsvergadering kunt u contact opnemen met de raadsgriffie (0543-543543 of griffie@winterswijk.nl).


In de volgende gevallen kan niet worden ingesproken:

  • Een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan.
  • Benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.
  • Een gedraging waarover een klacht op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

De gemeenteraad van Winterswijk heeft een algemene raadscommissie ingesteld. In deze algemene raadscommissie wordt de besluitvorming in de gemeenteraad voorbereid. Onderwerpen waarover de gemeenteraad een besluit neemt, worden meestal eerst in een raadscommissie besproken. Daarover vindt in de algemene raadscommissie overleg plaats met het college van burgemeester en wethouders.


Alle leden van de gemeenteraad zijn lid van de algemene raadscommissie, maar er zijn ook commissieleden die geen gemeenteraadslid zijn. Deze commissieleden worden door de fractie benoemd en leggen de eed of de verklaring en belofte af in de vergadering van de gemeenteraad. De algemene raadscommissie vergadert eens in de maand. Op de agenda staan onderwerpen die na behandeling ter besluitvorming geagendeerd worden in de raadsvergadering.


De vergaderingen van de algemene raadscommissie zijn openbaar. U kunt de vergaderingen altijd volgen via een livestream op de gemeentelijke website. In verband met de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus vergadert de algemene raadscommissie op dit moment meestal digitaal. Als de algemene raadscommissie weer fysiek vergadert, kunt u bij de vergaderingen aanwezig zijn. De algemene raadscommissie vergadert dan in het Raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1 in Winterswijk.


In de vergaderkalender kunt u zien wanneer de algemene raadscommissie vergadert en vindt u de agenda en vergaderstukken.


Heeft u vragen over de vergaderingen van de algemene raadscommissie? Neem dan contact op met de griffie (0543-543543 of griffie@winterswijk.nl).

U kunt in een openbare vergadering van de algemene raadscommissie het woord voeren. U kunt inspreken over een onderwerp dat op de agenda van de raadscommissie staat. Daarnaast is het mogelijk om een niet-geagendeerd onderwerp in de raadscommissie aan de orde te stellen. U krijgt dan bij aanvang van de vergadering het woord.


Onderwerpen waarbij insprekers het woord voeren worden - voor zover mogelijk - aan het begin van de vergadering behandeld. U krijgt maximaal vijf minuten de gelegenheid in te spreken.


Als u wilt inspreken in een algemene commissievergadering kunt u contact opnemen met de raadsgriffie (0543-543543 of griffie@winterswijk.nl).


In de volgende gevallen kan niet worden ingesproken:


  • Een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan.
  • Benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.
  • Een gedraging waarover een klacht op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Het politiek forum is erop gericht om raads- en commissieleden vroegtijdig bij nieuwe plannen en nieuw beleid te betrekken. De onderwerpen in het politiek forum zijn vaak niet direct gericht op besluitvorming.


Tijdens het politiek forum is er vaak ook ruimte voor betrokken inwoners, verenigingen en ondernemers om hun mening te laten horen over de onderwerpen of mee te doen in de discussie, daarover leest u meer bij het spreekrecht.


De bespreking van een onderwerp tijdens het politiek forum wordt een 'sessie' genoemd. Tijdens een politiek forum kunnen twee verschillende sessies tegelijkertijd worden geagendeerd:


Richtinggevende sessie
In een richtinggevende sessie wordt de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven bij nieuwe ontwikkelingen of het opstellen van nieuw beleid. Op deze manier kan bij het maken van plannen rekening worden gehouden met de mening van de gemeenteraad.


Informatieve sessie
Raads- en commissieleden worden geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen en plannen. Raads- en commissieleden en andere aanwezigen kunnen vragen stellen, maar er is geen ruimte voor politieke discussie en er worden geen politieke meningen gevraagd. De leden van de algemene raadscommissie zijn lid van het politiek forum.


In de vergaderkalender kunt u zien wanneer er een politiek forum is en vindt u de agenda en vergaderstukken.


De vergaderingen van het politiek forum zijn openbaar. In verband met de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, vindt het politiek forum meestal digitaal plaats. U kunt de bijeenkomst dan volgen via een livestream.


Als er fysiek vergaderd wordt, bent u van harte welkom om aanwezig te zijn. De bijeenkomsten van het politiek forum vinden plaats in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk.


Heeft u vragen over het politiek forum, of wilt u zelf iets agenderen in het politiek forum? Neem dan contact op met de griffie ((0543) 543 543 of griffie@winterswijk.nl).

De voorzitters van de fracties in de gemeenteraad en de burgemeester vormen het presidium. Het presidium stelt de voorlopige agenda's voor de raadsvergaderingen vast. De verslagen van de vergaderingen van het presidium vindt u bij de 'overzichten'.

De gemeente Winterswijk wil dat iedereen alle informatie op onze websites goed kan gebruiken. Daarom besteden we aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid.
Websites van de overheid moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen. Dat staat in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Daarover moeten we verantwoording afleggen in een toegankelijkheidsverklaring.


Toegankelijkheidsverklaring
De website https://winterswijk.bestuurlijkeinformatie.nl voldoet nog niet aan alle eisen op het gebied van toegankelijkheid.


       Deze website heeft toegankelijkheidsstatus BOverzicht toegankelijkheidsverklaringen gemeente Winterswijk
Toegankelijkheidsverklaringen van andere websites die ook onder onze verantwoordelijkheid, vallen vindt u op www.winterswijk.nl/toegankelijkheidsverklaringen.


Problemen met toegankelijkheid melden
Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact met ons op via gemeente@winterswijk.nl. Of bel ons via het telefoonnummer: 0543 543 543.


Meer informatie
Meer informatie over digitale toegankelijkheid vindt u op de website www.digitoegankelijk.nl van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.