Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. De griffier adviseert en ondersteunt de gemeenteraad, de algemene raadscommissie en het politiek forum.


Daarnaast zorgt een goede samenwerking van de ‘driehoek’ (burgemeester, gemeentesecretaris en griffier) voor het functioneren van raad en college en voor het functioneren en ontwikkelen van de gemeente.

De griffie bestaat uit een griffier, raadsadviseur en griffiemedewerker en adviseert/ ondersteunt de leden van de gemeenteraad en algemene raadscommissie. Met werkzaamheden als:
* voorbereiding, organisatie en verslaglegging van de vergaderingen van de gemeenteraad, algemene raadscommissie en politiek forum
* ambtelijke ondersteuning en advisering van raadsleden en politieke fracties, bijvoorbeeld bij het indienen van moties, amendementen, schriftelijke vragen en initiatiefvoorstellen
* ambtelijke ondersteuning van het presidium en verschillende werkgroepen
Daarnaast is de griffie de intermediair tussen gemeenteraad en ambtelijke organisatie en is zij ook de vraagbaak voor burgers over activiteiten en vergaderingen van de gemeenteraad. De griffie helpt u graag bij alle vragen die met de gemeenteraad te maken hebben. Bijvoorbeeld informatie over vergadertijden, agenda's of gebruik van het inspreekrecht.
U kunt contact met de griffie opnemen via e-mail: griffie@winterswijk.nl of via telefoonnummer (0543) 543 543.

Een overzicht van alle raadsleden en  commissieleden, uitgesplitst per politieke partij die in deze raadsperiode gezamenlijk de gemeenteraad van Winterswijk vormt.


Winterswijk is een gemeente (tot 30.000 inwoners) met 21 raadsleden. Daarnaast kunnen fracties commissieleden aanstellen; zij vertegenwoordigen hun fractie alleen in algemene raadscommissie vergaderingen.


Tot slot ziet u in dit overzicht de (plaatsvervangend) voorzitter(s), griffier en griffiemedewerkers.

In de Winterswijkse gemeenteraad zitten 21 raadsleden, elk raadslid heeft stemrecht. Raadsleden van dezelfde politieke partij vormen samen een fractie in de raad. In de gemeenteraad van Winterswijk zijn zeven fracties vertegenwoordigd. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad.
De gemeenteraad komt eens per maand bijeen voor een officiële raadsvergadering. De raadsleden debatteren dan over allerlei onderwerpen en de gemeenteraad neemt besluiten. Op de agenda staan akkoordstukken (onderwerpen waarover meteen gestemd wordt) en bespreekstukken (onderwerpen waarover het gesprek plaatsvindt). De meeste onderwerpen worden eerst in een vergadering van de algemene raadscommissie voorbesproken, waarna het onderwerp in de raadsvergadering wordt behandeld.

U vindt hier de samenstelling van de algemene raadscommissie.
Onderwerpen waarover de gemeenteraad een besluit neemt, worden meestal eerst in de raadscommissie besproken. In de algemene raadscommissie vindt overleg plaats met het college van burgemeester en wethouders.
Alle leden van de gemeenteraad zijn lid van de algemene raadscommissie, maar er zijn ook commissieleden die geen gemeenteraadslid zijn. Per fractie zijn er maximaal vier commissieleden benoemd. Zij leggen de eed of de verklaring en belofte af in een raadsvergadering.
De algemene raadscommissie vergadert doorgaans eens per maand.

Naast de officiële algemene raadscommissie en raadsvergaderingen zetten raadsleden zich ook in op thema’s die specifiek het functioneren van de raad raken of daarop betrekking hebben. Het kan ook zijn dat een werkgroep voorbereidend werk verricht bij de uitwerking van ontwikkelingen die bijvoorbeeld voor een grote omslag gaan zorgen, zoals bijvoorbeeld bij de invoering van de Omgevingswet.


Op dit moment heeft de gemeenteraad de volgende werkgroepen en afvaardigingen: