Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 28 september 2023

19:30
Locatie

Raadhuis, mevr. Kuipers-Rietbergplein 1

Voorzitter
Burgemeester B.J.J. Bengevoord
Toelichting

U bent als publiek van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. Zodra de zaal vol is, kunt u de vergadering op een scherm in de trouwzaal volgen of via de livestream op www.winterswijk.nl/gemeenteraad (klik op ‘uitzending bekijken’).Wilt u inspreken? Meld u zich tot aanvang van de vergadering aan bij de raadsgriffie via griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 543.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3
  Mededelingen
 4. 5
  Vragenhalfuurtje voor raadsleden
 5. 6
  Open debatronde
 6. 7.B

  Bijlagen

 7. A

  Over deze agendapunten vindt geen beraadslaging plaats in de raadsvergadering. Deze zijn reeds besproken in voorgaande algemene raadscommissie en als akkoordstuk bevonden.

 8. A.01

  De eigenaar van het perceel aan de Huppelseweg 1 in Winterswijk Huppel heeft een principeverzoek ingediend. Het betreft een herziening van het geldende bestemmingsplan, waarbij de bestaande woonbestemming wordt vergroot, extra vierkante meters bijgebouw en een vrijstaande woning mogelijk worden gemaakt. De concrete ontwikkeling heeft betrekking op het opdelen van het plangebied in drie woonbestemmingen, het realiseren van een woning op de plaats van de voormalige stal in het noorden van het plangebied, het vergroten van het toegestane oppervlakte aan bijgebouwen voor de huisnummers 1 en 1a en het vergroten van de woonbestemming voor het huisnummer 1.
  Het college heeft op 4 oktober 2021 medewerking verleend aan dit principeverzoek. Er is een ontwerpbestemmingsplan voor de Huppelseweg 1 opgesteld; deze heeft ter inzage gelegen van 17 mei 2023 tot en met dinsdag 27 juni 2023. Er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan. Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan ‘Huppelseweg 1’ vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), D66 (3), Morgen (3), PvdA (2), Voor Winterswijk (5), VVD (2), Winterswijks Belang (2)
 9. A.02

  Aan de Geldereschweg 33-35 is een bedrijfswoning gevestigd. Op 25 februari 2021 heeft de gemeenteraad een bestemmingsplan vastgesteld, waarmee het bedrijf de bedrijfsruimte van het naastgelegen bedrijf bij hun gronden kon betrekken. Eigenaar van het bedrijf heeft een principeverzoek ingediend voor het verbouwen van de bestaande gesplitste bedrijfswoning tot één burgerwoning. In de woning gaat de eigenaar van het bedrijf wonen. Het college heeft op 16 januari 2023 medewerking verleend aan dit principeverzoek. Er is een ontwerpbestemmingsplan voor de Geldereschweg 33-35 opgesteld; deze heeft ter inzage gelegen van 5 april 2023 tot en met 16 mei 2023. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan ‘Geldereschweg 33-35’ vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), D66 (3), Morgen (3), PvdA (2), Voor Winterswijk (5), VVD (2), Winterswijks Belang (2)
 10. A.03

  Het college heeft op 4 oktober 2022 besloten medewerking te verlenen aan de legalisatie van een karloods door het toekennen van de bestemming Wonen. Tevens wordt een schuur gesloopt en elders herbouwd waardoor het bebouwde erf kleiner wordt. Ook wordt een karakteristieke schoppe herbouwd op de bestaande plek. Het ontwerpbestemmingsplan 'Kremerweg 2' heeft van donderdag 11 mei 2023 tot en met woensdag 21 juni 2023 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Wel waren er nog ambtshalve wijzigingen noodzakelijk om het plan juridisch te verbeteren. Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan ‘Kremerweg 2’ gewijzigd vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), D66 (3), Morgen (3), PvdA (2), Voor Winterswijk (5), VVD (2), Winterswijks Belang (2)
 11. A.04

  Eigenaar en initiatiefnemer van de Haartweg 1 heeft een principeverzoek ingediend. Het verzoek betreft om in de bestaande karakteristieke boerderij vijf appartementen te realiseren (binnen bestaande bebouwing). Ook heeft de initiatiefnemer gevraagd de bestaande grupstal en werktuigenberging te behouden als bijgebouwen bij de appartementen. Op locatie bevinden zich op dit moment een karakteristieke hallehuisboerderij met een voormalige grupstal en een werktuigenberging. Het perceel heeft een woonbestemming waarbij het bestaande aantal woningen is toegestaan. Er is momenteel één woning aanwezig binnen de boerderij. Er komen geen bouwwerken bij en daarmee wordt het aantal bestaande vierkante meters aan bebouwing op het erf niet vergroot. 
  Het college heeft op 20 september 2022 medewerking verleend aan dit principeverzoek. Er is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld; deze heeft ter inzage gelegen van 10 mei 2023 tot en met 20 juni 2023. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan ‘Haartweg 1’ gewijzigd vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), D66 (3), Morgen (3), PvdA (2), Voor Winterswijk (5), VVD (2), Winterswijks Belang (2)
 12. A.05

  Op 1 juli 2022 is de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. Op basis van de gewijzigde Wgr moet er op enkele onderdelen ook een aanpassing van de Gemeenschappelijke regeling (GR) Stadsbank Oost Nederland (SON) 2015 plaatsvinden. GR SON 2015 is een gemeenschappelijke regeling van de colleges van 21 gemeenten in Twente en de Achterhoek, waarvan Winterswijk er één is.
  De wijziging van de GR SON wordt meteen benut om op onderdelen de tekst te actualiseren en beter leesbaar te maken. Voor het overige zijn er geen inhoudelijke wijzigingen in de GR SON aangebracht. Het Algemeen Bestuur heeft op 6 juli 2023 de Ontwerp GR SON 2023 vastgesteld. Het Dagelijks Bestuur van de Stadsbank Oost Nederland heeft dit ontwerp op 6 juli naar de gemeenten verzonden en stelt de gemeenteraden in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. De termijn voor het indienen van een zienswijze loopt tot met 27 oktober 2023. Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te brengen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), D66 (3), Morgen (3), PvdA (2), Voor Winterswijk (5), VVD (2), Winterswijks Belang (2)
 13. A.07

  Met ingang van 2023 is in de Gemeentewet bepaald dat de controle op de rechtmatigheid is verschoven van de accountant naar het college van burgemeester en wethouders. Dit houdt in dat het college in de paragraaf bedrijfsvoering van de jaarstukken een rechtmatigheidsverantwoording afgeeft. Hiervoor moeten drie criteria getoetst worden: het voorwaardencriterium, begrotingscriterium en het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium. Het gaat dan om verantwoording over de naleving van de regels, die relevant zijn voor het financiële reilen en zeilen van de gemeente.
  Het college was al staatsrechtelijk en bestuurlijk verantwoordelijk voor de rechtmatigheid. Maar tot 2023 was het nog de accountant die hierover verslag uitbracht en het gesprek voerde met de gemeenteraad. Dat verandert nu dus. Het college stelt de raad voor om (1) vast te stellen: A. de wijziging van de financiële verordening; B. de Controleverordening gemeente Winterswijk 2023; C. het controleprotocol; D. het normenkader 2023; en (2) in te trekken: A. het beleidskader Voorkomen van Misbruik en Oneigenlijk gebruik 2019-2022; B. De Controleverordening gemeente Winterswijk 2014.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), D66 (3), Morgen (3), PvdA (2), Voor Winterswijk (5), VVD (2), Winterswijks Belang (2)
 14. A.08

  In december 2021 heeft het college besloten de verkenning naar de mogelijkheid van de op elkaar afgestemde ontwikkeling met bijbehorende grondtransacties voor de driehoek Busremise (Kleine Parallelweg 5), bestaande locatie van Stichting ’t Kreil (Dingstraat 25) en het Spoorbosje (nabij Kreilstraat 31) af te sluiten en een positieve grondhouding in te nemen over het driehoeks initiatief Spoorbosje-Dingstraat-Busremise. De afgelopen tijd is een concrete uitwerking van de plannen op de verschillende locaties gemaakt. De plannen voorzien in: (a) woningbouw-ontwikkeling op huidige locatie van ’t Kreil aan Dingstraat, (b) realisatie van een nieuwe gemeenschapsvoorziening met natuurlijke speelplek in het Spoorbosje, (c) herbestemming van het voormalige WIC gebouw aan Kreilstraat 31 naar wonen en (d) strategisch eigendom van huidige busremise voor de gemeente. De drie partijen hebben onderling overeenstemming bereikt over de voorwaarden en condities van ruil en realisatie van de plannen. Het college stelt de raad voor om (1) kennis te nemen van het driehoeks-initiatief Spoorbosje-Dingstraat-Busremise en (2) voor dit initiatief in 2023 een budget van € 685.050 beschikbaar te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), D66 (3), Morgen (3), PvdA (2), Voor Winterswijk (5), VVD (2), Winterswijks Belang (2)
 15. A.11

  Dit agendapunt werd niet behandeld in de algemene raadscommissie.


  Op grond van de 'Verordening inzake het toekennen van een financiële bijdrage aan de raadsfracties 2014' krijgt elke raadsfractie jaarlijks een bijdrage als tegemoetkoming in de kosten van het functioneren van de fractie. Deze bijdrage bestond uit een vast bedrag van € 1.500 per fractie, vermeerderd met een bedrag van € 150 per raadslid de fractie. Elke fractie moet achteraf aan de raad verantwoording afleggen over de besteding van haar budget. Alle fracties hebben de verantwoording over het 2e t/m 4e kwartaal van 2022 ingediend.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), D66 (3), Morgen (3), PvdA (2), Voor Winterswijk (5), VVD (2), Winterswijks Belang (2)
 16. B

  Over deze agendapunten vindt beraadslaging plaats in de raadsvergadering.

 17. B.06

  Door de gemeenteraad is op 28 oktober 2021 een amendement A19 aangenomen over een nieuw te realiseren woonwijk aan de Parallelweg-Narcisstraat. In dit amendement staat benoemd dat de raad een concreet woningbouwplan voor het gebied Narcisstraat ter goedkeuring ontvangt. Het college heeft in juni 2022 niet-negatief geoordeeld over de planontwikkeling naar wonen. In juli 2023 heeft het college het woningbouwprogramma bekrachtigd. Inmiddels zijn diverse gesprekken met de planontwikkelaar gevoerd over de invulling van het gebied, inclusief het perceel dat in eigendom is van de gemeente. Op 30 juni 2023 is de koopovereenkomst tussen de gemeente Winterswijk en de planontwikkelaar gesloten.
  Het college stelt de raad voor om het woningbouwplan Parallelweg-Narcisstraat goed te keuren.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), D66 (3), Morgen (3), PvdA (2), Voor Winterswijk (5), VVD (2), Winterswijks Belang (2)
 18. B.09

  Dit agendapunt werd niet behandeld in de algemene raadscommissie.


  Tijdens de raadsvergadering van 27 februari 2019 is gesproken over het project Dennenoord. Het college heeft in reactie op een raadsvraag toegezegd een evaluatie uit te voeren met het accent op de lessen voor de bestuurlijke en ambtelijke organisatie. Omdat de evaluatie werd uitgevoerd op een lopend dossier, is in juni 2020 door het presidium besloten de uitvoering op te schuiven om geen doorkruising van het onderzoek en de procesuitvoering te krijgen. In april 2021 heeft het presidium het traject weer opgepakt en een onderzoeksbureau opdracht gegeven. In maart 2022 is de opdracht uitgezet bij TwynstraGudde; in 2022 zijn de evaluatie en analyse uitgevoerd. In februari 2023 is de definitieve versie van het rapport door TwynstraGudde opgeleverd. Op 6 juli 2023 heeft er een besloten werksessie met de raad plaatsgevonden, waarbij de lessen uit het rapport besproken zijn. Het college stelt de raad voor kennis te nemen van het rapport Evaluatie Dennenoord en de bijbehorende bestuurlijke reactie en deze beide te onderschrijven.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), D66 (3), Morgen (3), PvdA (2), Voor Winterswijk (5), VVD (2), Winterswijks Belang (2)
 19. B.10

  Dit agendapunt werd niet behandeld in de algemene raadscommissie.


  De evaluatie van Dennenoord geeft concrete aanknopingspunten om de werkwijze bij projecten te verbeteren:
  * Formuleer bij de start van het proces een duidelijke visie en een expliciete ontwikkelstrategie waarbij rekening wordt gehouden met de context en de historie van het gebied.
  * Bekijk bij relevante veranderingen opnieuw het doel, de aanpak, de kansen en risico's en de financiële gevolgen.
  * Werk als ambtelijke organisatie gedurende een project met een duidelijke projectstructuur.
  * Organiseer vaste periodieke momenten van informatievoorziening aan de raad, ook als er geen voortgang wordt geboekt.
  * Weeg als onderdeel van de ontwikkelstrategie af welke communicatiestrategie wordt gehanteerd en investeer in de projectorganisatie in de vorm van communicatie en procesbegeleiding.


  Stapsgewijs werkt de gemeente toe naar verdere professionalisering. De eerste stap die gezet wordt is het maken van betere en heldere afspraken met de gemeenteraad over de start en voortgang van grote projecten. Daarvoor is de 'Regeling Grote projecten' opgesteld. Dit document zorgt ervoor dat projecten in ieder geval in de beginfase goed van start kunnen gaan en dat er duidelijke werkafspraken met de raad zijn rondom wijzigingen, voortgangsrapportages en projectafsluiting. Het college stelt de raad voor om (1) de 'Regeling Grote projecten' en (2) de lijst 'Grote projecten' vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), D66 (3), Morgen (3), PvdA (2), Voor Winterswijk (5), VVD (2), Winterswijks Belang (2)
 20. B.12

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), D66 (3), Morgen (3), PvdA (2), Voor Winterswijk (5), VVD (2), Winterswijks Belang (2)
 21. B.13

 22. B.14

  Stemuitslag

  voor 33%
  tegen 67%
  voor
  Voor Winterswijk (5), Winterswijks Belang (2)
  tegen
  CDA (4), D66 (3), Morgen (3), PvdA (2), VVD (2)
 23. C
  Sluiting