Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 28 maart 2024

19:30 - 23:30
Locatie

Raadhuis, mevr. Kuipers-Rietbergplein 1

Voorzitter
Burgemeester B.J.J. Bengevoord
Toelichting

* U bent als publiek van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. Zodra de zaal vol is, kunt u de vergadering op een scherm in de trouwzaal volgen of via de livestream op www.winterswijk.nl/gemeenteraad (klik op ‘uitzending bekijken’).
* Insprekers kunnen zich tot aanvang van de vergadering aanmelden bij de raadsgriffie via griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 543.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3
  Mededelingen
 4. 4

 5. 5

 6. A

  Over deze agendapunten vindt geen beraadslaging plaats in de raadsvergadering. Deze zijn reeds besproken in voorgaande algemene raadscommissie en als akkoordstuk bevonden.

 7. A.1

  Op 16 januari 2023 heeft het college besloten medewerking te verlenen aan het slopen van de agrarische bebouwing, het splitsen van de bestaande woning, het realiseren van een nieuwe woning en het behoud of herbouwen van een werktuigenberging van 600 m2 aan de Masterveldweg 25. De locatie ligt samen met twee andere percelen midden in het plangebied voor het Zonneveld Masterveld, waarvoor op 29 september 2020 een omgevingsvergunning is verleend. De aanvrager heeft daarvoor (langdurig) ±5,3 hectare grond aan die initiatiefnemer verhuurd. Er resteert nog een erf van ±1.2 ha. Het ontwerpbestemmingsplan 'Masterveldweg 25' heeft van 27 oktober 2023 tot en met 7 december 2023 ter inzage gelegen. Dit bestemmingsplan betreft de herziening van een agrarisch bouwvlak naar de bestemming wonen met een kleinschalig akkerbouwbedrijf, de sloop van alle bedrijfsgebouwen, de splitsing van de bestaande woning en het mogelijk maken van een nieuwe woning, bijgebouwen en werktuigenberging. Er zijn geen zienswijzen ingediend, Er zijn wel noodzakelijke ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Deze hebben geen inhoudelijke gevolgen voor het plan of voor derden. Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan ‘Masterveldweg 25’ gewijzigd vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), D66 (3), Morgen (2), PvdA (1), Voor Winterswijk (5), VVD (2), Winterswijks Belang (2)
 8. A.2

  Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) stelt voor om de achtervangovereenkomst te vernieuwen en hebben per brief gevraagd in te stemmen met een nieuwe achtervangovereenkomst. Het WSW borgt leningen van woningcorporaties. Corporaties zijn hierdoor in staat om met gunstige financieringsmogelijkheden sociale huurwoningen te realiseren en in stand te houden. Het rijk en de gemeenten staan elk voor 50% in de achtervang bij het WSW (25% wordt verdeeld over alle gemeenten en 25% wordt toegerekend aan één gemeente die in de leningovereenkomst is vermeld of aan de gemeenten waar de corporatie sociale huurwoningen bezit). Wanneer een corporatie in financiële problemen raakt, zorgt het WSW dat rentebetalingen en aflossing van leningen doorgaan. Het WSW betaalt dit uit eigen kapitaal. Dat kapitaal kan worden aangevuld door obligo bij alle deelnemende corporaties op te halen. Pas wanneer dat onvoldoende is, komen rijk en gemeenten als achtervanger in beeld om renteloze leningen te verstrekken. Het risico voor de achtervangers is overigens beperkt, tot nu toe heeft het WSW daar nooit een beroep op gedaan. Gemeente Winterswijk heeft een achtervangovereenkomst met WSW. De gemeente staat in leningovereenkomsten genoemd voor De Woonplaats en Woonzorg Nederland. Sinds 1 augustus 2021 wordt een nieuwe verbeterde achtervangovereenkomst gehanteerd voor alle rechten en verplichtingen die worden aangegaan na die datum. Het college van gemeente Winterswijk heeft hier op 21 september 2021 mee ingestemd. Zoals in 2021 door het WSW aangekondigd moeten deze verbeteringen nog verwerkt worden in de oudere achtervangovereenkomsten. VNG en het WSW verzoeken de gemeente in te stemmen met één nieuwe generieke achtervangovereenkomst, zodat de achtervangpositie van de gemeente uitsluitend worden beheerst door één overeenkomst. Alle voorgaande overeenkomsten worden hiermee vervangen.
  Ten opzichte van de vorige overeenkomst is sprake van beperkte wijzigingen met het oog op toepasbaarheid, leesbaarheid en blijven aansluiten op wet- en regelgeving. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het aangaan van een nieuwe achtervangovereenkomst met het WSW met ingang van 1 mei 2024.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), D66 (3), Morgen (2), PvdA (1), Voor Winterswijk (5), VVD (2), Winterswijks Belang (2)
 9. A.3

  De gemeenschappelijke regeling (GR) moet -naar aanleiding van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) van 1 juli 2022 - worden aangepast. Het doel is de democratische legitimatie van GR'en en de positie van de raden te versterken. De voorstellen voor aanpassing zijn in 2023 in gang gezet. Daarbij is de raad betrokken geweest en tijdens de raadsvergadering van 29 juni 2023 heeft de raad besloten ten aanzien van de GR GGD NOG, zienswijzen in te dienen. De vervolgstap is het vaststellen van het ontwerpbesluit door elk college. Het Algemeen Bestuur (AB) kan op basis daarvan overgaan tot het vaststellen van de 7e wijziging van de GR. De formele wettelijke termijn is 1 juli 2024. De GR voor de GGD is een regeling tussen de colleges van burgemeester en wethouders. Het college beslist dan ook over de wijziging. Hiervoor is echter toestemming van de raad nodig (artikel 1, 4e lid van de Wgr bepaalt dat de colleges van B&W niet overgaan tot het treffen van een regeling dan na verkregen toestemming van de raad).
  Het college stelt de raad voor om toestemming te geven aan het college van burgemeester en wethouders om - overeenkomstig het ontwerpbesluit 7e wijziging gemeenschappelijke regeling GGD NOG - de regeling te treffen en het Dagelijks Bestuur van de GGD NOG na besluit te informeren.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), D66 (3), Morgen (2), PvdA (1), Voor Winterswijk (5), VVD (2), Winterswijks Belang (2)
 10. A.4

  Gemeenten zijn conform de Telecommunicatiewet (Tw) verplicht om een lokale verordening vast te stellen over de eigen coördinatierol en de gedoogplicht met betrekking tot de aanleg, instandhouding en opruiming van openbare elektronische kabels in openbare gronden. De huidige AVOI 2015, waarin naast de regels voor telecommunicatienetwerken, ook regels voor de overige netbeheerders (onder andere nutsbedrijven) zijn opgenomen, is toe aan een actualisatie. Door onder andere de energietransitie zijn zowel in de AVOI als in de nadere regels technische en procedurele aanpassingen noodzakelijk. Ook wordt in de vernieuwde AVOI voorgesorteerd op het opnemen van de Telecommunicatieverordening in het omgevingsplan. In UNOG (Uniformiteit Netbeheerders Oost Gelderland) verband is daarom een vernieuwde AVOI met nadere regels opgesteld, waardoor voor de netbeheerders van alle disciplines dezelfde uniforme regels blijven gelden. Het college stelt de raad voor om (1) de AVOI 2024 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de huidige AVOI 2015, (2) het Handboek kabels en leidingen UNOG 2024 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de huidige, (3) de Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen UNOG 2024 vast te stellen, (4) de Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen UNOG 2024 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de huidige en de besluiten onder 3 en 5 bekend te maken en op de dag na bekendmaking in werking te laten treden, waarbij geldt dat deze op hetzelfde tijdstip en op dezelfde wijze bekend worden gemaakt als de AVOI.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), D66 (3), Morgen (2), PvdA (1), Voor Winterswijk (5), VVD (2), Winterswijks Belang (2)
 11. A.5

  Op grond van artikel 25 van de Leerplichtwet informeren burgermeester en wethouders de raad jaarlijks over de resultaten betreffende de handhaving van de leer- en kwalificatieplicht en RMC van het afgelopen schooljaar. Het jaarverslag is een gezamenlijk verslag van de negen gemeenten die onderdeel uitmaken van de RMC regio en het RMC, samenwerkend onder LerenWerkt. Het college stelt voor het regionaal LerenWerkt jaarverslag leer- en kwalificatieplicht en RMC 2022-2023 voor kennisgeving aan te nemen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), D66 (3), Morgen (2), PvdA (1), Voor Winterswijk (5), VVD (2), Winterswijks Belang (2)
 12. A.6

  De Gemeenschappelijke regeling (GR) Fijnder, van de colleges van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk is vanaf 1 januari 2022 van kracht. Deze GR voert de taken uit in het kader van de Participatiewet. Op 1 juli 2022 is de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. De gewijzigde Wgr heeft twee belangrijke doelen: versterken van de democratische legitimatie van GR'en en het versterken van de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden bij GR'en. Op basis van de gewijzigde Wgr moeten er op enkele onderdelen ook aanpassingen plaatsvinden van de GR Fijnder. Voor het wijzigen van de GR geldt een overgangstermijn van twee jaren. In verband hiermee is de Ontwerp GR Fijnder voorgelegd aan de colleges en zijn de raden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen te geven. Op 30 november 2023 heeft de raad besloten geen zienswijze in te dienen op de Ontwerp GR Fijnder. Ook de gemeenteraden van de twee andere deelnemende gemeenten hebben geen zienswijze ingediend. Het Dagelijks Bestuur van Fijnder legt nu de definitieve versie van de gewijzigde GR Fijnder voor. 
  Het college stelt de raad voor toestemming te verlenen aan het college om in te stemmen met de gewijzigde GR Fijnder - die per 1 juli 2024 in werking treedt - en de op dat moment geldende GR Fijnder in te trekken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), D66 (3), Morgen (2), PvdA (1), Voor Winterswijk (5), VVD (2), Winterswijks Belang (2)
 13. A.7

  Stadsbank Oost Nederland (SON) is een gemeenschappelijke regeling (GR) voor 14 Twentse en 7 Achterhoekse gemeenten, waaronder Winterswijk. Deze GR voert de taken uit in het kader van de schuldhulpdienstverlening. Op 6 december 2023 heeft het algemeen bestuur de Kaderbrief 2025 Stadsbank Oost Nederland toegezonden. In de Kaderbrief 2025 staan de ontwikkelingen en ambities voor de komende jaren en de financiële richtlijnen waar rekening mee gehouden wordt. Het college stelt de raad voor kennis te nemen van de Kaderbrief 2025 van Stadsbank Oost Nederland.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), D66 (3), Morgen (2), PvdA (1), Voor Winterswijk (5), VVD (2), Winterswijks Belang (2)
 14. A.8

  Nu de Omgevingswet inwerking is getreden is het verplicht om in het kader van een omgevingsvisie, programma of omgevingsplan participatie toe te passen en daarvoor gemeentebeleid op te stellen. Bij het instrument omgevingsvergunning is participatie niet verplicht, tenzij het gaat om een buitenplanse omgevingsvergunning en de raad deze heeft aangewezen als ‘participatie plichtig'. De gemeenteraad moet nog een besluit nemen of er gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om participatie verplicht te stellen als aanvraagvereiste voor een omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Participatie is in de Omgevingswet op drie manieren geregeld; via de: 1. Kennisgeving van het voornemen om een omgevingsplan vast te stellen. 2. Motiveringsplicht. 3. Aanvraagvereiste. Bij de eerste twee onderwerpen gaat het over participatie die is georganiseerd door het bestuursorgaan, voorafgaand aan de vaststelling van gemeentelijke beleid of gemeentelijke besluiten zoals de omgevingsvisie, het programma of het omgevingsplan. Het derde onderwerp gaat over participatie door initiatiefnemers van activiteiten die leiden tot een vergunningaanvraag, daarop heeft het bevoegd gezag minder tot geen invloed. Het participatiekader biedt wel tools voor het vormgeven van participatie en hierover wordt ook geadviseerd. Specifiek voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (activiteiten die niet passen binnen het omgevingsplan) kan participatie verplicht worden gesteld door de gemeenteraad. In dat geval kan een omgevingsvergunningsaanvraag buiten behandeling worden gelaten als de initiatiefnemer aangeeft dat hij geen participatie heeft toegepast. Benadrukt wordt dat dit niet betekent dat gestuurd kan worden op de participatievorm of de inspanningen van de initiatiefnemer.
  Het college stelt de raad voor om participatie voor initiatiefnemers bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten niet verplicht te stellen als aanvraagvereiste bij een omgevingsvergunningsaanvraag.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), D66 (3), Morgen (2), PvdA (1), Voor Winterswijk (5), VVD (2), Winterswijks Belang (2)
 15. A.9

  Eind 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de ontwerp herziening van de samenwerkingsregeling Regio Achterhoek (26ste wijziging). Ook heeft de raad ingestemd met de toetreding van de gemeente Montferland tot de samenwerking. De andere deelnemende gemeenten hebben eveneens met beide voorstellen ingestemd en geen zienswijze ingediend. De 26ste herziening van de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek dient nu geformaliseerd te worden.
  Het college stelt de raad voor om de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek (26ste wijziging) vast te stellen en het college van B&W toestemming te verlenen dit ook te doen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), D66 (3), Morgen (2), PvdA (1), Voor Winterswijk (5), VVD (2), Winterswijks Belang (2)
 16. A.10

  De Omgevingswet is per 1 januari 2024 in werking getreden. Hiermee is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht komen te vervallen als wettelijke grondslag voor de verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (2016). De hier nieuw vast te stellen verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht vervangt voornoemde oude verordening. In de nieuwe verordening staan wederom regels over het bevorderen van kwaliteit op het gebied van uitvoering en handhaving in het domein van de fysieke leefomgeving. Het bevorderen van deze kwaliteit leidt tot een gezonde en veilige fysieke leefomgeving. De nieuwe verordening is gebaseerd op de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, sluit aan bij de nieuwe Omgevingswet en bevat verder geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de oude verordening. Het college stelt de raad voor de Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Winterswijk 2024 vast te stellen,  onder intrekking van de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Winterswijk vastgesteld bij raadsbesluit van 24 november 2016.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), D66 (3), Morgen (2), PvdA (1), Voor Winterswijk (5), VVD (2), Winterswijks Belang (2)
 17. A.13

  De gemeenteraad heeft op 28 mei 2020 besloten de aanbesteding voor de accountantsdiensten voor de jaren 2020 t/m 2023 voorlopig te gunnen aan Stolwijk Kelderman. Later is de gunning definitief geworden. In de overeenkomst staat in artikel 8 dat de overeenkomst twee keer verlengd kan worden met één jaar tot en met uiterlijk de controle van de jaarrekening 2025. De ambtelijke organisatie alsook de accountant zelf zouden daar graag gebruik van maken. De financiële raadscommissie heeft op 6 december 2023 aangegeven geen bezwaar te hebben tegen verlenging van het huidige contract. Sterker nog: gezien de wijzigingen in de rechtmatigheidsverantwoording vanaf 2023 wordt het als meerwaarde gezien continuïteit te hebben in de accountantscontrole. De financiële raadscommissie stelt de raad voor de overeenkomst accountantsdiensten met Stolwijk Kelderman met één jaar te verlengen tot en met het moment dat de gemeenteraad de jaarrekening 2024 definitief heeft vastgesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), D66 (3), Morgen (2), PvdA (1), Voor Winterswijk (5), VVD (2), Winterswijks Belang (2)
 18. B

  Over deze agendapunten vindt beraadslaging plaats in de raadsvergadering.


 19. B.11

  In 2021 stond groot onderhoud aan de Groenloseweg gepland; vervangen van de deklaag en aanpassen van het trottoir. Geconstateerd werd dat deze aanpak onvoldoende oplossing biedt voor veel bestaande problemen. Er is gekozen voor een brede, meer integrale aanpak waarin het uiteindelijke ontwerp ook aansluiting vindt bij bestaande beleidsambities, maatschappelijke opgaven en landelijke ontwikkelingen. De gekozen aanpak heeft ertoe geleid dat de reconstructie van de Groenloseweg vanuit een brede invalshoek is benaderd. Een grote groep belanghebbenden, van aanwonenden en hulpdiensten tot commissie- en raadsleden, zijn actief betrokken geweest. De raad heeft op 25 mei 2023 geen besluit genomen over het toen voorliggende voorstel. Nu worden twee andere varianten voorgelegd, te weten: Variant 1 - een variant op het definitieve ontwerp; waarbij de totale verhardingsbreedte (wegbreedte + goten) 6,20 meter zal zijn. Variant 2 - een variant op het schetsontwerp, waarbij de weg niet één, maar twee uitbuigingen krijgt (eveneens totale verhardingsbreedte van 6,20 meter). Uitgangspunt is geweest om gedane suggesties en wensen ten aanzien van alle ontwerpen zoveel mogelijk te verenigen in beide varianten, daarbij oog houdend op eerdere besluitvorming (gebiedsontsluitingsweg 30 km/u), verkeersfunctie en verblijfsfunctie, maar met het besef dat de ruimte beperkt is en dit betekent dat er concessies gedaan moeten worden. Het college stelt de raad voor kennis te nemen van twee schetsen (variant 1 en variant 2), en variant 1 vast te stellen ten behoeve van de reconstructie van de Groenloseweg.

  Stemuitslag

  voor 68%
  tegen 32%
  voor
  CDA (4), D66 (3), Morgen (2), PvdA (1), Voor Winterswijk (3)
  tegen
  Voor Winterswijk (2), VVD (2), Winterswijks Belang (2)
 20. B.12

  Aan de Driemarkweg ongenummerd, tegenover Driemarkweg 5, zijn de percelen kadastraal bekend onder Winterswijk sectie H nr. 2495 en sectie H nr. 10894 gelegen, met een totale oppervlakte van 6.530 m2. In de bestaande situatie zijn de gronden onbebouwd. Het planvoornemen bestaat uit één woning, waarbij de overige gronden landschappelijk worden ingericht conform een opgesteld landschapsplan. De gronden liggen binnen de zogenaamde komrandzone van de gemeente. De ontwikkeling van dit plan is als onderdeel van de komrandzone eerder in principe akkoord bevonden door het college (besluit: 2194352, d.d. 26 september 2023). Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch-planologische uitwerking en voldoet aan de gestelde eisen in het principeverzoek. Er zijn tijdens de terinzagelegging geen zienswijzen ontvangen. Het college stelt voor het bestemmingsplan ‘Driemarkweg ongenummerd, Winterswijk’ vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), D66 (3), Morgen (2), PvdA (1), Voor Winterswijk (5), VVD (2), Winterswijks Belang (2)
 21. B.14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), D66 (3), Morgen (2), PvdA (1), Voor Winterswijk (5), VVD (2), Winterswijks Belang (2)
 22. B.15

  Stemuitslag

  voor 42%
  tegen 58%
  voor
  D66 (3), Voor Winterswijk (1), VVD (2), Winterswijks Belang (2)
  tegen
  CDA (4), Morgen (2), PvdA (1), Voor Winterswijk (4)
 23. C
  Sluiting