Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Algemene raadscommissie

donderdag 16 november 2023

19:30
Locatie

Raadhuis, mevr. Kuipers-Rietbergplein 1

Voorzitter
Loes ten Dolle
Toelichting

Publiek is van harte welkom bij de vergadering aanwezig te zijn. De vergadering is ook via een livestream te volgen (of later terug te zien) op https://winterswijk.raadsinformatie.nl, klik vervolgens op ‘Uitzendingen’.Insprekers kunnen zich tot donderdag 16 november 18.30 uur aanmelden bij de raadsgriffie via griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543-543 543).

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 4

 4. 5
  Afsprakenlijst algemene raadscommissie d.d. 12 oktober 2023
 5. 6

  Om de uitdagingen met water aan te gaan en de kwaliteit van de leefomgeving in de gemeente op niveau te houden, is het van belang de openbare ruimte met de onderliggende systemen en structuren te onderhouden. Eén van de kernfactoren hierbij is het in stand houden en optimaliseren van de voorzieningen omtrent de riolering en het watersysteem. Het water en rioleringsprogramma (WRP) beschrijft de visie en ambitie van de gemeente Winterswijk omtrent de wettelijke riool- en watertaken. Het WRP geeft toetsbare kwaliteitskaders voor het in stand houden van de huidige voorzieningen en het toekomstbestendig waterrobuust en klimaatadaptief maken van de riolering, watersysteem en leefomgeving. Het college stelt de raad voor om het Water- en Rioleringsprogramma 2024-2028 (Wrp) vast te stellen, in te stemmen met het handhaven van de rioolheffing op het huidige niveau t/m 2028, met uitzondering van de inflatiecorrectie per jaar en het Gemeentelijk Waterplan Winterswijk 2019-2023 (GWP) in te trekken.

 6. 7

  Fijnder Werkleerbedrijf Oost-Achterhoek voert in het kader van Gemeenschappelijke regeling Fijnder de taken uit op het gebied van Werk en inkomen voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Het Dagelijks Bestuur (DB) van Fijnder heeft op 12 september 2023 de Tweede bestuursrapportage 2023 inclusief de Derde begrotingswijziging 2023 en de Eerste begrotingswijziging 2024 aan de deelnemende gemeenten toegezonden. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de gemeenteraden aan het DB van Fijnder hun zienswijze op de Derde begrotingswijziging 2023 en de Eerste begrotingswijziging 2024 kenbaar maken. Het Algemeen Bestuur van Fijnder stelt vervolgens de Tweede bestuursrapportage 2023 inclusief de begrotingswijzingen vast op 18 december 2023. 
  Het college stelt de raad voor om (1) kennis te nemen van de Tweede Bestuursrapportage 2023 inclusief de Derde begrotingswijziging 2023 en de Eerste begrotingswijziging 2024 van Fijnder en (2) geen zienswijze in te brengen op de Derde begrotingswijziging 2023 en de Eerste begrotingswijziging 2024.

 7. 8

  Fijnder, Werkleerbedrijf Oost-Achterhoek voert in het kader van Gemeenschappelijke regeling Fijnder de taken uit op het gebied van Werk en Inkomen voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Deze gemeenschappelijke regeling is een collegeregeling. Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd en op grond daarvan moet de Gemeenschappelijke regeling Fijnder uiterlijk per 1 juli 2024 worden gewijzigd.
  Het college stelt voor om geen zienswijze in te brengen op de Ontwerp Gemeenschappelijke regeling Fijnder.

 8. 9

  De eigenaar van Aarde-Werk de Stegge heeft op 5 januari 2020 een verzoek tot een principebesluit ingediend om het bestaande duurzaamheidscentrum planologisch te regelen. Het verzoek gaat over een herziening van het geldende bestemmingsplan waarbij de illegale uitbreiding van het bestaande duurzaamheidscentrum wordt gelegaliseerd. Tijdens het proces van principeverzoek tot vaststelling heeft veel overleg plaatsgevonden met de initiatiefnemer over de mogelijkheden en inrichting van het erf. Daarnaast heeft voor de beantwoording van de zienswijzen veel overleg plaatsgevonden. Op basis van de ingediende zienswijzen en de aangenomen motie tijdens de raadsvergadering van 20 april 2023 is het plan aangepast. Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan ‘Geessinkweg 3’ vast te stellen.

 9. 10

  Op 2 maart 2021 heeft het college in principe medewerking verleend aan het verzoek de bestemming te wijzigen van de locatie 'Wonen op Droppers', gelegen tussen de Droppersweg, Gosselinkweg en de Meerdinkweg in Woold in een woonbestemming. Dit onder de voorwaarde dat aan de gestelde eisen van landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbetering wordt voldaan. Het nieuwe bestemmingsplan maakt het realiseren van 3 woonclusters mogelijk met in totaal 16 woningen, die gerealiseerd worden aansluitend aan de kern van Woold. Het plan bestaat uit diverse soorten woningen. Het bestemmingsplan voorziet in de behoefte aan nieuwe woningen binnen het Woold, specifiek ook voor jongeren door de toevoeging van 8 betaalbare woningen. Met het landschapsplan wordt bovendien een directe bijdrage geleverd aan de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten net buiten het Woold. Het bestemmingsplan heeft voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens deze zienswijzen periode zijn twee zienswijzen ontvangen. De zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in de Nota Zienswijzen. Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan ‘Gosselinkweg’ vast te stellen overeenkomstig het plan zoals dat ter inzage heeft gelegen.

 10. 11

  In 2021 is de huidige Algemene subsidieverordening (ASV) 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. In vergelijking met de Algemene subsidieverordening van 2021 zijn er twee zaken veranderd. Zowel in artikel 14 als 15 is het grensbedrag van de subsidie verhoogd van € 50.000 naar € 125.000. Dit was een wens vanuit het college. Deze wijzigingen zijn aangepast in de ASV 2023 voor de gemeente Winterswijk en zijn daarnaast inzichtelijk gemaakt in de was-wordt lijst van de ASV 2023.
  Het college stelt de raad voor om de Algemene subsidieverordening Winterswijk 2023 vast te stellen.

 11. 12

  Diversiteit in bedrijvigheid is een belangrijke economische kracht van Winterswijk. Het maakt de economie minder kwetsbaar, de arbeidsmarkt is er bij gebaat en verschillende sectoren versterken elkaar. Voor het succes van ons bedrijfsleven is ruimte nodig, terwijl bedrijventerrein schaars is. Het aanwijzen van een groeilocatie is daarom wenselijk. Tegelijkertijd kent Winterswijk een uniek buitengebied, waarin het kleinschalige coulisselandschap typerend is Op donderdag 23 maart 2023 heeft de gemeenteraad het raadsbesluit –om de Misterweg aan te wijzen als locatie voor bedrijventerrein– ingetrokken en kennisgenomen van het plan van aanpak om tot een zorgvuldige keuze van een locatie voor nieuw bedrijventerrein te komen. 
  De eerste stap van de zoektocht is nu gezet: er is een set randvoorwaarden opgesteld, waar een mogelijke locatie tenminste aan moet voldoen. Het college stelt de raad voor om (1) de randvoorwaarden voor de locatiekeuze nieuw bedrijventerrein vast te stellen, (2) de behoeftenotitie vast te stellen, (3) de onderzoeksmethodiek vast te stellen en (4) het participatieplan vast te stellen.

 12. 13

  Het project Dennenoord is eind jaren ’90 opgezet om het terrein Dennenoord, gelegen bij recreatieplas het Hilgelo, een nieuwe bestemming te geven. Het bedrijventerrein leverde namelijk problemen op voor de omgeving op het gebied van veiligheid, milieu en verkeer. Uiteindelijk is er momenteel nog één bedrijf gevestigd op het bedrijventerrein. De overige bedrijven zijn verhuisd, verplaatst en/of uitgekocht. De raad heeft op 26 januari 2023 besloten de door het college van burgemeester en wethouders besloten aanpak voor de revitalisering van Dennenoord te bekrachtigen. Het college stelt de raad voor om het deel van de Hanekampweg zoals aangegeven op tekening Wegonttrekking aan de openbaarheid te onttrekken.

 13. 14

  Per 1 januari 2023 is de wetswijziging Wet Versterking decentrale rekenkamers ingegaan. Naar aanleiding daarvan dient de ‘Samenwerkingsovereenkomst 2024 inzake de instelling en instandhouding van een gemeentelijke Rekenkamer’ op een aantal punten te worden aangepast. Omdat behandeling van dit voorstel in alle drie de gemeenten op een ander moment plaatsvindt, wordt voorgesteld om de inwerkingtreding van de aangepaste samenwerkingsovereenkomst 1 januari 2024 te laten plaatsvinden. 
  Het presidium stelt de raad voor om (1) de ‘Samenwerkingsovereenkomst 2024 inzake de instelling en instandhouding van een gemeentelijke Rekenkamer’ per 1 januari 2024 in te laten gaan en (2) de ‘Samenwerkingsovereenkomst 2013 inzake de instelling en instandhouding van een gemeentelijke rekenkamercommissie’ in te trekken.

 14. 15

  Per 1 januari 2023 is de wetswijziging Wet Versterking decentrale rekenkamers ingegaan. Naar aanleiding daarvan is de oude verordening Gemeentelijke Rekenkamercommissie Aalten, Oost Gelre en Winterswijk uit 2013 op een aantal punten aangepast. Omdat behandeling van dit voorstel in alle drie de gemeenten op een ander moment plaatsvindt, wordt voorgesteld om de inwerkingtreding van de nieuwe verordening per 1 januari 2024 te laten plaatsvinden. De raad wordt voorgesteld om (1) de Verordening Gemeentelijke Rekenkamer Aalten, Oost Gelre en Winterswijk 2024 per 1 januari 2024 in te laten gaan en (2) de Verordening Gemeentelijke Rekenkamercommissie Aalten, Oost Gelre en Winterswijk 2013 in te trekken.

 15. 16

  In januari 2021 is er een einde gekomen aan de samenwerking met Partners en Pröpper en hebben de gemeenteraden van Aalten, Oost Gelre en Winterswijk te kennen gegeven gezamenlijk door te willen gaan en de Rekenkamer opnieuw vorm te willen geven. Na een evaluatie van verschillende opties is door de drie raden gekozen voor een Rekenkamer met één lid, zijnde de directeur. De wervingsprocedure van de nieuwe directeur is in september 2022 opgestart, in november 2022 hebben de sollicitatiegesprekken plaatsgevonden met de diverse kandidaten. De sollicitatiecommissie heeft geadviseerd de heer De Boer te benoemen als directeur van de Rekenkamer Aalten, Oost Gelre en Winterswijk (AOGW). 
  De heer De Boer is op 16 februari 2023 benoemd voor de duur van twee jaar, conform de oude Verordening Rekenkamer. De wetswijziging Wet Versterking decentrale rekenkamers verplicht gemeenten echter om een Rekenkamer van zes jaar te benoemen. Voorgesteld wordt om de heer De Boer voor de duur van zes jaar te benoemen zonder een nieuwe selectieprocedure te starten, zodat ook de continuïteit van de Rekenkamer gewaarborgd blijft en in 2025 een evaluatie van de Rekenkamer te houden. De raad wordt voorgesteld om de de heer A. de Boer te benoemen tot lid van de Rekenkamer AOGW, voor de duur van zes jaar ingaande 1 januari 2024.

 16. 17
  Rondvraag
 17. 18
  Sluiting