Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Algemene raadscommissie

donderdag 11 april 2024

19:30 - 23:30
Locatie

Raadhuis, mevr. Kuipers-Rietbergplein 1

Voorzitter
Wim Elferdink
Toelichting

* Publiek is van harte welkom bij de vergadering aanwezig te zijn. De vergadering is ook via een livestream te volgen (of later terug te zien) op https://winterswijk.raadsinformatie.nl, klik vervolgens op ‘Uitzendingen’.
* Insprekers kunnen zich tot 18.30 uur aanmelden bij de raadsgriffie via griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543-543 543).

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

 4. 4
  Vaststellen verslag vergadering algemene raadscommissie d.d. 14-03-2024
 5. 5
  Afsprakenlijst algemene raadscommissie d.d. 14-03-2024
 6. 6

  In het kader van de Omgevingswet dient iedere gemeente voor 1 januari 2027 één omgevingsvisie op te leveren voor haar hele grondgebied. Het is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving van de gemeente. Ten behoeve van de omgevingsvisie Winterswijk, liggen er twee documenten voor. Het eerste document is het resultaat van fase 1: Het Verhaal van Winterswijk. In het Verhaal van Winterswijk is op hoofdlijnen een basis gelegd voor de omgevingsvisie bebouwde kom. Het tweede document is de startnotitie ten behoeve van fase 2. In de eerste fase wordt stilgestaan bij het wat (de opgaven) en in de startnotitie van fase 2 wordt stilgestaan bij het hoe. Het college stelt de raad voor (1) het Verhaal van Winterswijk vast te stellen en (2) de startnotitie voor de Omgevingsvisie Winterswijk vast te stellen.

 7. 7

  In 2022 is opdracht gegeven om een visie op spelen te ontwikkelen. Aanleiding hiervoor waren onder andere de uitdagingen bij speeltuinverenigingen (gebrek aan geld en vrijwilligers) en het verouderde speelruimtebeleid. Een groot deel van de speeltoestellen in Winterswijk zijn technisch afgeschreven en moeten verwijderd/ vervangen worden. Daarnaast hebben kinderen gevraagd om meer plekken om te spelen. De kinderraad heeft deze wens kracht bijgezet middels een in juni 2023 aangenomen motie. De visie op Bewegen Ontmoeten Spelen en Sporten (BOSS) die nu voorligt is gestart bij speel- en beweegruimte voor kinderen. Van daaruit is gewerkt aan een BOSS-vriendelijke ruimte voor iedereen. Vanuit spelen vindt de verbreding plaats naar jongeren, volwassenen en senioren in de vorm van een meer integrale benadering van bewegen, ontmoeten, spelen en sporten in de openbare ruimte van de bebouwde kom. Daarnaast wordt met de visie ingezet op thema's als biodiversiteit, klimaatadaptatie, circulariteit, inclusie en een sociale, gezonde leefomgeving. Dit voor een toekomstbestendige bebouwde kom en leefbare wijken, die ook aantrekkelijk zijn voor jonge gezinnen.
  Het college stelt de raad voor (1) het visiedocument Bewegen Ontmoeten Spelen Sporten (BOSS) vast te stellen en (2) de volgende uitgangspunten voor de uitvoeringsagenda 2025-2028 vast te stellen: (a) Ondersteuning toekomstbestendige wijk/ speeltuinorganisaties; (b) Ruimteclaim openbare ruimte + delen in de Urban Zone; (c) Realisatie voorzieningen (focus op leeftijdsgroep 12-18 jaar); (d) Vervanging (technisch afgeschreven) speeltoestellen.

 8. 8

  Het ontwerpbestemmingsplan 'Europalaan 10-232' heeft vanaf 20 december 2023 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan maakt vier woongebouwen mogelijk met in totaal 132 nieuwbouw appartementen. De bestaande drie portiekflats zullen worden gesloopt. Gedurende de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ontvangen. Het college stelt de raad voor (1) het bestemmingsplan "Woningbouw Europalaan 10-232" ongewijzigd vast te stellen en (2) het beeldkwaliteitsplan "Europalaan Winterswijk" vast te stellen.

 9. 9

  Het perceel Europark 4-8 in Winterswijk is beter bekend als voormalig sportcentrum De Tuunte. Een deel van het gebied is recent ontwikkeld met nieuwbouw voor een sportschool. Het voorliggende deel voorziet in een herontwikkeling naar een bedrijfsfunctie in de vorm van twee bedrijfshallen van 500 m2 elk een bedrijfshal van 1.000 m2 met buitenopslag en een verzamelgebouw met acht tot tien eenheden van circa 88 m2. Het bestemmingsplan biedt hiervoor een ruimtelijk planologisch kader, een nadere uitwerking gebeurt in overleg met huurders in de vergunningsfase. Het perceel heeft in het geldende bestemmingsplan Kom Winterswijk 2011 de bestemming ‘Maatschappelijk’. Op grond daarvan is herontwikkeling naar een bedrijfsfunctie niet mogelijk. Op 7 december 2021 heeft het college een principebesluit genomen, dat een herontwikkeling van locatie op basis van een partiële herziening van het geldende bestemmingsplan mogelijk is onder randvoorwaarden. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de benodigde juridischplanologische onderbouwing. Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan ‘Europark 4-8’ ongewijzigd vast te stellen.

 10. 10

  Aan de Wooldseweg 107-109 is een voormalig agrarisch bedrijf gevestigd. De agrarische bedrijfsactiviteiten zijn beëindigd. De eigenaar en initiatiefnemer van het plan wenst een deel van de voormalige agrarische bebouwing te slopen en een drietal nieuwe woningen te realiseren. Daarnaast wordt twee bestaande bedrijfswoningen omgevormd naar burgerwoningen en wordt de bestaande woonboerderij gesplitst naar 2 zelfstandige woningen. De eerste aanzet tot deze ruimtelijke ontwikkeling stamt uit 2022. De ontwikkeling is besproken in de Omgevingskamer met uiteindelijk een integraal ambtelijk advies (d.d. 26 april 2022) als resultaat. Op basis van het integrale ambtelijke advies heeft de initiatiefnemer het plan verder uitgewerkt, hetgeen heeft geleid tot terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken. Er is één zienswijze binnengekomen, deze is na overleg met de indiener ingetrokken. Het bestemmingsplan kan ongewijzigd vastgesteld worden. Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan ‘Wooldseweg 107-109, Winterswijk’ vast te stellen overeenkomstig het plan zoals dat ter inzage heeft gelegen, een en ander vervat in het GML-bestand: NL.IMRO.0294.BP202310BGWldseweg-VA01 met bijbehorende bestanden, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond welke ontleend is aan de GBKN.

 11. 11

  De gemeente Winterswijk biedt starters een steuntje in de rug bij de koop van een eerste woning door middel van de starterslening. In 2021 is de Verordening starterslening Winterswijk 2021 vastgesteld en een budget à € 400.000 beschikbaar gesteld voor het toewijzen van startersleningen. De starterslening is een extra lening boven de reguliere hypothecaire lening door de bank verstrekt. Hierdoor wordt een koopwoning voor starters beter bereikbaar. De eerste drie jaar betaalt de starter geen maandlasten over deze extra lening. Daarna volgt een hertoetsing, afhankelijk van de financiële situatie. De aflossing vloeit weer terug in het beschikbaar gestelde budget en kan weer ingezet worden voor verstrekking van nieuwe startersleningen. (revolverend fonds). SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) voert de financiële toets en de afhandeling van de lening uit, nadat de gemeente de aanvangstoets heeft uitgevoerd. De gemeente Winterswijk werkt al langer met SVn samen voor het verstrekken van startersleningen. Omdat het beschikbaar gestelde budget naar verwachting onvoldoende is om voor de komende jaren startersleningen te blijven verstrekken én de maximale koop-/aanneemsom, zoals opgenomen in de huidige verordening, onvoldoende aansluit bij de huidige situatie op de woningmarkt, stelt het college de raad voor (1) een nieuwe verordening vast te stellen onder intrekking van de oude en (2) een bedrag van € 1.500.000 beschikbaar te stellen voor storting op de (bestaande) gemeentelijke rekening-courant in beheer van de SVn ten behoeve van het verlenen van startersleningen.

 12. 12

  Op 21 december 2023 stelde de gemeenteraad het Verzamelbesluit bevoegdheden Omgevingswet (hierna: Verzamelbesluit) vast, dat op 1 januari 2024 inwerking trad, tegelijk met de Omgevingswet. In het Verzamelbesluit staat in welke gevallen de gemeenteraad gebruik maakt van zijn bindend adviesrecht. Daarnaast in welke gevallen de raad de bevoegdheid tot vaststelling van delen van het omgevingsplan delegeert aan het college. Het wijzigen van delen van het omgevingsplan is niet gedelegeerd als de situatie voorkomt op de lijst met categorieën, waarvoor de raad bij een vergunningsprocedure adviesrecht heeft. Op 25 januari 2024 stelde de gemeenteraad de Beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten vast. Door een amendement werd aan deze Beleidsnotitie onder andere toegevoegd: "initiatieven die aan meer dan zestig arbeidsmigranten onderdak gaan bieden worden ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd". Deze toevoeging heeft tot gevolg dat het Verzamelbesluit gewijzigd moet worden. Op voornoemde initiatieven dient namelijk het bindend adviesrecht van toepassing te worden verklaard en daarmee te worden uitgesloten van delegatie. Aangezien dit niet als afzonderlijk beslispunt is toegevoegd aan het raadsbesluit van 25 januari 2024, dient het Verzamelbesluit met een afzonderlijk raadsbesluit gewijzigd te worden. Het college stelt de raad voor het Wijzigingsbesluit Verzamelbesluit bevoegdheden Omgevingswet vast te stellen.

 13. 13

  Door de politie Oost-Nederland is een ontwerp meerjarenbeleidsplan (MJBP) opgesteld voor de periode 2024 tot en met 2027. Het MJBP is een planfiguur dat op grond van de Politiewet eens in de vier jaar moet worden vastgesteld door de hoofdofficier van justitie en de burgemeesters in het gebied waarin de regionale eenheid de politietaak uitvoert (in dit geval Oost- Nederland). Op grond van artikel 38b lid 2 Politiewet dient de burgemeester de gemeenteraad te horen over het ontwerp meerjarenbeleidsplan voorafgaand aan de formele vaststelling. Het college stelt de raad voor om (1) in te stemmen met het ontwerp-Meerjarenbeleidsplan Politie-eenheid Oost Nederland 2024-2027 en (2) de regioburgemeester van de eenheid Oost-Nederland middels een brief op de hoogte te brengen van de reactie van de gemeenteraad.

 14. 14

  De Wet gemeenschappelijke regelingen is in juli 2022 aangepast. Volgens de wet moet de gemeenschappelijke regeling VNOG binnen twee jaar hierop worden bijgewerkt en vastgesteld (dus uiterlijk 1 juli 2024). Op 5 april 2023 heeft de VNOG een ontwerp voor de aangepaste regeling naar de colleges gestuurd om aan de raden aan te bieden. Verschillende raden - waaronder de raad van Winterswijk - hebben zienswijzen ingediend. De volgende stap in het proces van de vaststelling van de gemeenschappelijke regeling is dat de raden nu aan de colleges toestemming geven om de gewijzigde regeling aan te gaan. De toestemming kan alleen worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. Het college stelt de raad voor toestemming te geven aan het college om in te stemmen met de aangepaste gemeenschappelijke regeling VNOG.

 15. 15
  Rondvraag
 16. 16
  Sluiting