Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Algemene raadscommissie

donderdag 8 februari 2024

19:30
Locatie

Raadhuis, mevr. Kuipers-Rietbergplein 1

Voorzitter
Wim Elferdink
Toelichting

Publiek is van harte welkom bij de vergadering aanwezig te zijn. De vergadering is ook via een livestream te volgen (of later terug te zien) op https://winterswijk.raadsinformatie.nl, klik vervolgens op ‘Uitzendingen’.


Wilt u inspreken?
Insprekers kunnen zich tot donderdag 8 februari 18.30 uur aanmelden bij de raadsgriffie via griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543-543 543).

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 4

 4. 5

 5. 6

  In de raadsvergadering van 25 oktober 2018 is de motie Realisatie Bedrijventerrein aangenomen. Daarin wordt het college onder andere verzocht te onderzoeken waar in Winterswijk extra hectares bedrijventerreinen kunnen worden gerealiseerd. Op donderdag 23 maart 2023 heeft de gemeenteraad kennisgenomen van het plan van aanpak om tot een zorgvuldige keuze van een locatie voor nieuw bedrijventerrein te komen. De eerste stap van de zoektocht is reeds gezet. Op 30 november 2023 heeft de gemeenteraad een set randvoorwaarden vastgesteld waar een locatie tenminste aan moet voldoen. Daarnaast heeft de gemeenteraad in dezelfde vergadering de behoeftenotitie, de onderzoeksmethodiek en het participatieplan vastgesteld. Overeenkomstig het plan van aanpak volgt nu de tweede stap: het selecteren - op basis van de randvoorwaarden - van nader te onderzoeken locaties. 
  Het college stelt de raad voor de notitie ‘Te onderzoeken locaties Winterswijk’ - met daarin de lijst met de selectie van potentiële locaties - vast te stellen.

 6. 7

  Op 16 januari 2023 heeft het college besloten medewerking te verlenen aan het slopen van de agrarische bebouwing, het splitsen van de bestaande woning en het realiseren van een nieuwe woning en een nieuwe loods van 900 m2 aan de Masterveldweg 25. De locatie ligt samen met twee andere percelen midden in het plangebied voor het Zonneveld Masterveld, waarvoor op 29 september 2020 een omgevingsvergunning is verleend. De aanvrager heeft daarvoor (langdurig) ±5,3 hectare grond aan die initiatiefnemer verhuurd. Er resteert nog een erf van ±1.2 ha. Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan ‘Masterveldweg 25’ vast te stellen.

 7. 8

 8. 9

  Op grond van de statuten van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk (SOPOW) en art. 48 lid 12sub b Wet op het Primair Onderwijs geschiedt de benoeming van leden voor de Raad van Toezicht door de raad van de gemeente Winterswijk. Het college stelt de raad voor de heer M. van der Neut te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk.

 9. 10

  De GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG) is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten die de gezondheid van alle inwoners bewaakt, beschermt en bevordert. Alle deelnemende gemeenten aan deze gemeenschappelijke regeling nemen de basisproducten van de GGD af die betrekking hebben op de Publieke gezondheid. Deze taken liggen vast en worden omschreven in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Met uitzondering van de gemeente Apeldoorn nemen de overige 21 gemeente ook de taken af die betrekking hebben op de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 4-18 jaar. De gemeenten bekostigen de basisproducten op basis van bijdragen per inwoner aan de GGD voor de publieke gezondheidszorg en voor de jeugdgezondheidszorg. Daarnaast biedt de GGD aan diverse partijen op contractbasis andere producten aan. Met bijgevoegde Uitgangspuntennota 2025 wil het Dagelijks Bestuur van de GGD de gemeenteraden en de colleges van B&W in staat stellen om beter en eerder te sturen op de inhoudelijke en financiële kaders voor de begroting 2025. Het DB verzoekt de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten om vóór 1 maart 2024 hun zienswijzen toe te zenden. De zienswijzen die gemeenten toezenden worden betrokken bij het opstellen van de Programmabegroting 2025, die in concept aan de raden toegezonden zal worden. Ook ten aanzien van deze concept Programmabegroting kunnen gemeenten hun zienswijzen indienen.
  Het college stelt de raad voor (1) kennis te nemen van de Uitgangspuntennota begroting en (2) een zienswijze in te dienen, met de opdracht aan de GGD om bij de opstelling van de begroting 2025 te zoeken naar bezuinigingsmogelijkheden.

 10. 11

  Omgevingsdienst Achterhoek voert in het kader van Gemeenschappelijke regeling (GR) Omgevingsdienst Achterhoek de basistaken (versie 2.3) uit, op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd en op grond daarvan moet de GR Omgevingsdienst Achterhoek per 1 juli 2024 worden gewijzigd. Daarnaast zorgt de invoering van de Omgevingswet ervoor dat een aantal terminologieën in de regeling moeten worden aangepast en dat de wijzigingen vanuit Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren moeten worden meegenomen. Op 30 oktober 2023 ontving de gemeente de Concept Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek, ter voorlegging aan de gemeenteraad. De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen binnen acht weken, derhalve tot 12 februari 2024. Gezien de termijn van indiening zienswijze en de behandeling in de raad is met de Omgevingsdienst Achterhoek afgesproken dat er pas na de raadsvergadering van 29 februari 2024 een reactie komt. Dit heeft geen juridische consequenties.
  Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te brengen op de Concept Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek.

 11. 12

  Het vorige Huishoudelijke Grondstoffenbeleidsplan (hierna: HHGP) van de gemeente Winterswijk dateert uit 2013 en is toe aan vernieuwing. In de tussenliggende jaren hebben ontwikkelingen plaatsgevonden binnen de gemeente, met als belangrijke mijlpalen de introductie van omgekeerd inzamelen in 2016, invoering van de JA-JA sticker op 1 april 2022 en de recente evaluatie van het grondstoffenbeleid in 2022. Deze evaluatie, gekoppeld aan veranderingen in de landelijke regelgeving en aansturing en de actuele situatie binnen de gemeente Winterswijk, vormt de drijvende kracht achter de gezamenlijke inspanningen van de gemeente en de projectgroep om een nieuw HHGP te ontwikkelen voor de periode 2024-2030. Het college stelt de raad voor om (1) het Huishoudelijk Grondstoffenbeleidsplan Gemeente Winterswijk "Koers en keuzes naar zuivere grondstoffen in Winterswijk in 2030" vast te stellen en (2) voor een toekomstbestendige aanpak komende jaren met beheersbare kosten te kiezen voor scenario 2.

 12. 13
  Rondvraag
 13. 14
  Sluiting