Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Algemene raadscommissie

donderdag 16 mei 2024

19:30 - 23:30
Locatie

Raadhuis, mevr. Kuipers-Rietbergplein 1

Voorzitter
Wim Elferdink
Toelichting

* Publiek is van harte welkom bij de vergadering aanwezig te zijn. De vergadering is ook via een livestream te volgen (of later terug te zien) op https://winterswijk.raadsinformatie.nl, klik vervolgens op ‘Uitzendingen’.


* Insprekers kunnen zich tot 18.30 uur aanmelden bij de raadsgriffie via griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543-543 543).

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 4

 4. 5

 5. 6

  Het bestemmingsplan maakt de functiewijziging mogelijk van een voormalige agrarische bedrijfswoning naar een burgerwoning op de locatie Scholtemaatweg 9 in Ratum. De locatie betreft een voormalig agrarisch bedrijfsperceel met een bedrijfswoning in de vorm van een monumentale boerderij. Bij deze boerderij hoort een karakteristiek bijgebouw (oude leegstaande boerderij) met schoppe. De boerderij en de schoppe zijn opgenomen het in het erfgoedregister gemeentelijke monumenten van de gemeente Winterswijk. De boerderij is verouderd en wordt al een lange tijd niet bewoond. In de gewenste situatie krijgt de monumentale boerderij met schoppe een woonbestemming met bijbehorende bouwmogelijkheden. Het ontwerpbestemmingsplan "Scholtemaatweg 9" heeft van 21 december 2023 gedurende zes weken ter inzage gelegen; er zijn geen zienswijzen ontvangen. Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan Scholtemaatweg 9 ongewijzigd vast te stellen.

 6. 7

  De locatie van het plangebied is gelegen grenzend rondom de Sibbinkweg 3, waarbij diverse percelen in eigendom zijn van de initiatiefnemer. De percelen bestaan uit een voormalig tuincentrum met bijbehorende (kweek)gronden, kleinere opstallen, verharding en gronden die voorheen als boomkwekerij werden gebruikt. Het tuincentrum is vanaf 2020 niet meer in gebruik en de opstallen staan leeg. In de toekomstige situatie worden 5 woningen ontwikkeld welke naar aard, typologie en omvang passend zijn aan dit bestaande woonlint. Tevens wordt voorzien in een passende landschappelijke inpassing waarmee (ten opzichte van de bestaande situatie) sprake is van een aanzienlijke ruimtelijke kwaliteitswinst. De gronden liggen binnen de zogenaamde komrandzone van de gemeente. De ontwikkeling van dit plan is daarmee en directe uitwerking van het genomen raadsbesluit (2168712) op 8 juni 2023 ‘Uitwerking Beleidskeuzes Omgevingsvisie Buitengebied 2023’. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch-planologische uitwerking en voldoet aan de gestelde eisen in het principeverzoek. Het bestemmingsplan heeft voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen; er is één zienswijze binnengekomen, die na overleg met de indieners is ingetrokken. Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan (ongewijzigd) vast te stellen.

 7. 8

  Het doel om te komen tot een nieuwe Beleidsvisie Recreatie en Toerisme vloeit voort uit het Coalitieakkoord 2022-2026 ("Voor de gewenste ontwikkeling van de verblijfsrecreatie op de langere termijn maken we samen met de sector een visie.”).


  In 2023 is de gemeente, in samenwerking met de Vereniging Verblijfsrecreatie Winterswijk en 100% Winterswijk, van start gegaan met het proces richting de nieuwe Beleidsvisie Recreatie en Toerisme 2024, met ondersteuning door het Bureau voor Ruimte & Vrijetijd. Het college stelt de raaf voor de Beleidsvisie Recreatie en Toerisme Winterswijk 2024 ‘Groeien in balans’ vast te stellen.

 8. 9

  Bij brief d.d. 26 maart 2024 zijn de gemeenten door de Regio Achterhoek op de hoogte gebracht van de stand van zaken rond de met het Rijk te sluiten nieuwe Regio Deal. Het Rijk is voornemens € 25 miljoen bij te dragen aan de aanpak van de grote opgaven waar de Regio Achterhoek voor staat en zoals die zijn beschreven in de Regio Deal aanvraag ’Hoger springen, krachtiger landen', met als looptijd 2024-2028. Voorwaarde is dat de regio zelf ook € 25 miljoen bijdraagt. Hierbij gaat het om een gezamenlijke cofinanciering door de drie O’s: de overheid (provincie, gemeenten, Regio Achterhoek), de maatschappelijke organisaties en de ondernemers. In bovengenoemde brief vraagt de Regio Achterhoek aan de gemeenten de intentie uit te spreken om o.b.v. een verdeelsleutel naar inwonertal gezamenlijk € 6 miljoen bij te willen dragen aan de cofinanciering Regio Deal Achterhoek 2024-2028. Voor Winterswijk is het aandeel € 579.995. Deze intentie is nodig om de nieuwe Regio Deal met het Rijk te kunnen afsluiten. Het college stelt de raad voor de intentie uit te spreken een cofinancieringsbijdrage van € 579.995 te willen leveren aan de Regio Deal Achterhoek 2024-2028.

 9. 10

  Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd en op grond daarvan moet de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) uiterlijk per 1 juli 2024 worden gewijzigd. Doel van deze wetswijziging is het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen enerzijds en de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden anderzijds. Op basis van de gewijzigde Wgr moet er op enkele onderdelen ook een aanpassing plaatsvinden van de GR ECAL. Het Algemeen Bestuur heeft op 4 april 2024 ingestemd met het ontwerpbesluit. Deze wordt nu ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De door te voeren aanpassingen komen tot stand na enkelvoudige besluitvorming van de colleges en gemeenteraden. Er hoeft dus geen ontwerpwijziging voor een zienswijze aan de gemeenteraden te worden voorgelegd zoals bedoeld in artikel 1 lid 2 Wgr. Ook ontbreekt het moment waarop de gemeenteraden de toestemming (zoals bedoeld in artikel 1 lid 4 Wgr) moeten geven. Het college stelt de raad voor de GR ECAL te laten wijzigen conform het ontwerpbesluit "Besluit wijziging GR ECAL 2024 DEF".

 10. 11

  Op 4 april ontving de gemeente de jaarrekening 2023 en programmabegroting 2025 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL). De programmabegroting maakt onderdeel uit van de meerjarenbegroting 2023-2026. Zoals gebruikelijk met de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen worden gemeenteraden van de aangesloten gemeenten in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken. Het college stelt de raad voor om (1) kennis te nemen van de jaarrekening 2023 en programmabegroting 2025 van het ECAL en (2) geen zienswijze in te dienen voor de programmabegroting 2025 van het ECAL.

 11. 12

  De jaarstukken 2023 van de Regio Achterhoek liggen voor. Het college stelt de raad voor kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van de Regio Achterhoek en hierover geen zienswijzen in te dienen.

 12. 13

  Gemeente Winterswijk heeft de Kaderbrief voor de begroting 2025 van de Regio Achterhoek ontvangen. Het college stelt de raad voor (1) kennis te nemen van de Kaderbrief begroting 2025 Regio Achterhoek en (2) een zienswijze in te dienen met de opdracht aan de Regio Achterhoek om bij de opstelling van de begroting 2025 te zoeken naar bezuinigingsmogelijkheden.

 13. 14

  Het college heeft onlangs het Reglement burgerlijke stand Gemeente Winterswijk 2024 vastgesteld. In dat reglement is onder andere bepaald dat iedereen aangewezen kan worden als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag om een huwelijk te voltrekken. Door de vaststelling van dit nieuwe reglement is een wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2024 (legesverordening) noodzakelijk. In de huidige tekst in de legesverordening mogen nu alleen leges worden geheven voor een buitengewoonambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag van een persoon als deze lid is van het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of werkzaam bij de gemeente Winterswijk. Deze tekst wordt door middel van het Wijzigingsbesluit Verordening op de heffing en invordering van leges 2024 aangepast zodat ook leges geheven kan worden voor iedereen die aangewezen wil worden als onbezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag. Het college stelt de raad voor om het wijzigingsbesluit Legesverordening Winterswijk 2024 vast te stellen.

 14. 15

  Het college heeft in juni 2023 de onderwijshuisvestingsverordening gemeente Winterswijk 2023 en het bijbehorende uitvoeringsprotocol in concept vastgesteld, met de intentie deze vrij te geven voor de verplichte consultatie van het onderwijsveld. Deze consultatie heeft inmiddels plaatsgevonden en heeft een tweetal zienswijzen opgeleverd. Verder zijn er inmiddels door de VNG eind 2023 nieuwe normbedragen gepubliceerd, heeft de gemeente Winterswijk haar inkoop- en aanbestedingsbeleid geactualiseerd en zijn er nieuwe Europese drempelbedragen voor aanbesteding vastgesteld. Het college heeft op basis hiervan de (deels) gewijzigde concepten vastgesteld. Het college stelt de raad voor de Onderwijshuisvestingsverordening 2024 gemeente Winterswijk vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de oude verordening uit 2010.

 15. 16
  Rondvraag
 16. 17
  Sluiting