Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Algemene raadscommissie

donderdag 16 mei 2024

19:30 - 23:30
Locatie

Raadhuis, mevr. Kuipers-Rietbergplein 1

Voorzitter
Wim Elferdink
Toelichting

* Deze agenda is in bewerking.
* Publiek is van harte welkom bij de vergadering aanwezig te zijn. De vergadering is ook via een livestream te volgen (of later terug te zien) op https://winterswijk.raadsinformatie.nl, klik vervolgens op ‘Uitzendingen’.
* Insprekers kunnen zich tot 18.30 uur aanmelden bij de raadsgriffie via griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543-543 543).

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Inventarisatie spreekrecht publiek
 4. 4
  Vaststellen verslag vergadering algemene raadscommissie d.d. 11-04-2024
 5. 5
  Afsprakenlijst algemene raadscommissie d.d. 11-04-2024
 6. 6

  Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd en op grond daarvan moet de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) uiterlijk per 1 juli 2024 worden gewijzigd. Doel van deze wetswijziging is het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen enerzijds en de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden anderzijds. Op basis van de gewijzigde Wgr moet er op enkele onderdelen ook een aanpassing plaatsvinden van de GR ECAL. De GR ECAL is op 1 juli 2011 in werking getreden. Met deze regeling is een openbaar lichaam opgericht, genaamd “Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers”. Het ECAL houdt toezicht op de huidige informatiehuishouding en archiefvorming van de deelnemende gemeenten. Daarnaast beheert het ECAL de archieven van de deelnemende gemeenten en stelt het ECAL, in navolging van de Archiefwet en de Wet Hergebruik Overheidsinformatie (Who), de archieven en collectiedata ter beschikking aan burgers voor hergebruik, waarbij rekening wordt gehouden met openbaarheidsbeperkingen. De deelnemende gemeenten hebben bij het ECAL de taken belegd die volgen uit de Archiefwet 1995 en taken die horen bij de functie van een regionaal historisch kenniscentrum. Het Algemeen Bestuur heeft op 4 april 2024 ingestemd met het ontwerpbesluit. Deze wordt nu ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk). De door te voeren aanpassingen komen tot stand na enkelvoudige besluitvorming van de colleges en gemeenteraden. Er hoeft dus geen ontwerpwijziging voor een zienswijze aan de gemeenteraden te worden voorgelegd zoals bedoeld in artikel 1 lid 2 Wgr. Ook ontbreekt het moment waarop de gemeenteraden de toestemming (zoals bedoeld in artikel 1 lid 4 Wgr) moeten geven. 
  Het college stelt de raad voor de GR ECAL te laten wijzigen conform het ontwerpbesluit "Besluit wijziging GR ECAL 2024 DEF".

 7. 7

  Op 4 april ontvingen wij de jaarrekening 2023 en programmabegroting 2025 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL). De programmabegroting maakt onderdeel uit van de meerjarenbegroting 2023-2026. Het ECAL houdt toezicht op de huidige informatiehuishouding en archiefvorming van de deelnemende gemeenten. Daarnaast beheert het ECAL de archieven van de deelnemende gemeenten en stelt het ECAL, in navolging van de Archiefwet en de Wet Hergebruik Overheidsinformatie (Who), de archieven en collectiedata ter beschikking aan burgers voor hergebruik, waarbij rekening wordt gehouden met openbaarheidsbeperkingen. Zoals gebruikelijk met de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen worden gemeenteraden van de aangesloten gemeenten in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken. Het college stelt de raad voor om (1) kennis te nemen van de jaarrekening 2023 en programmabegroting 2025 van het ECAL en (2) geen zienswijze in te dienen voor de programmabegroting 2025 van het ECAL.

 8. 8
  Rondvraag
 9. 9
  Sluiting