Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Algemene raadscommissie

donderdag 11 januari 2024

19:30
Locatie

Raadhuis, mevr. Kuipers-Rietbergplein 1

Voorzitter
Wim Elferdink
Toelichting

Publiek is van harte welkom bij de vergadering aanwezig te zijn. De vergadering is ook via een livestream te volgen (of later terug te zien) op https://winterswijk.raadsinformatie.nl, klik vervolgens op ‘Uitzendingen’.


Insprekers kunnen zich tot donderdag 11 januari 18.30 uur aanmelden bij de raadsgriffie via griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543-543 543).

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 4

 4. 5

 5. 6

  De Gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland (GR SON) 2015 is een gemeenschappelijke regeling van de colleges van 21 gemeenten in Twente en de Achterhoek, waarvan Winterswijk er één is. Deze GR voert de taken uit in het kader van de schuldhulpdienstverlening. Op 1 juli 2022 is de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. De gewijzigde Wgr heeft twee belangrijke doelen: versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen en het versterken van de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden bij gemeenschappelijke regelingen. Op basis van de gewijzigde Wgr moet er op enkele onderdelen ook een aanpassing plaatsvinden van de GR SON 2015. Voor het wijzigen van de GR geldt een overgangstermijn van twee jaren. Het Algemeen Bestuur heeft drie zienswijzen ontvangen. Deze zijn deels overgenomen door het Algemeen Bestuur op 23 november 2023 en dat heeft geleid tot aanpassing van het artikel dat inspraak en het artikel dat de uittreding uit de gemeenschappelijke regeling regelt. Het college stelt de raad voor om in te stemmen de Gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland 2023.

 6. 7

  Op 29 juni 2017 is een moratorium op windturbines ingesteld in de raad. Ook is afgesproken dat dit besluit vanaf 1 januari 2023 periodiek geëvalueerd wordt. In juli 2022 heeft wethouder Visser de Energietafel advies gevraagd over de aanpak. Hier is in maart 2023 een definitief advies uit voortgekomen. Ook is in het Politiek forum van 7 september 2023 door raads- en commissieleden gesproken over het moratorium. De aanwezigen wilden graag een kort plan van aanpak voor de evaluatie van het moratorium. Het college zag zichzelf de afgelopen tijd geconfronteerd met twee ontwikkelingen:
  1. De PlanMER Windenergie waaraan gewerkt wordt is nog steeds niet klaar. De verwachting is dat eind 2023 een concept gereed is. Deze planMER geeft inzicht in de mogelijke locaties voor windturbines.
  2. Op dit moment wordt gewerkt aan nieuwe geluidsnormen voor windturbines. Deze zijn in concept gepubliceerd, maar nog niet definitief. 
  Het college stelt de raad voor om de evaluatie van het moratorium op windturbines uit te stellen tot na1 januari 2026.

 7. 8

  In haar omgevingsverordening vraagt de provincie Gelderland aan gemeentebesturen om in regioverband iedere vier jaar een Regionaal Programma Werklocaties (RPW) op te stellen. In het RPW maken de Achterhoekse gemeenten en de provincie afspraken over de ontwikkeling van bedrijventerreinen in de Achterhoek. Doel is het bieden van voldoende groeiruimte aan het Achterhoekse bedrijfsleven, met een goede balans in de juiste kwaliteit en kwantiteit aan bedrijventerrein op de juiste locaties. Dit draagt bij aan een sterke en toekomstbestendige regionale economische structuur. Het RPW is voor gemeenten een belangrijke onderbouwing bij de ruimtelijke procedures, benodigd voor het ontwikkelen van nieuw bedrijventerrein. Het RPW heeft een looptijd van 4 jaar, met een jaarlijkse update van de vraag-aanbodprognose. Het huidige RPW 2019-2023 loopt dit jaar af. Het afgelopen jaar hebben de Achterhoekse gemeenten en provincie gewerkt aan het nieuwe RPW 2024-2028, dat nu ter bestuurlijke besluitvorming voorligt. Het nieuwe RPW treedt in werking als alle zeven Achterhoekse gemeenteraden en aansluitend de Gedeputeerde Staten het hebben vastgesteld. Het college stelt de raad voor het Regionaal Programma Werklocaties Achterhoek 2024-2028 vast te stellen.

 8. 9

  Op 13 april 2021 heeft het college in principe medewerking verleend aan het verzoek om de bestemming van de locatie Henxelseweg 7 te herzien. De voorgestelde bestemmingsherziening bestond uit het slopen van de 4 pluimveestallen, verplaatsen van de werktuigenloods, herbestemmen van Agrarisch naar Wonen, realiseren van compensatiewoningen aan de overzijde van de weg. Dit plan betekent dat de bedrijfsbebouwing bovenop de es wordt verwijderd, waardoor de es weer in ere wordt hersteld. Daarvoor in de plaats komt een nieuw erf tegen de bosrand aan, aan de overzijde van de weg. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 24 augustus 2023-4 oktober 2023 ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend, die niet tot aanpassing van het bestemmingsplan heeft geleid. Wel is er een ambtshalve aanpassing doorgevoerd om de bouw- en goothoogte af te stemmen op het in het bestemmingsplan opgenomen schetsplan, zonder inhoudelijke gevolgen voor het plan of derden. Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan ‘Henxelseweg 7’ gewijzigd vast te stellen.

 9. 10

  In 2018 is de Cultuurnota door de gemeenteraad vastgesteld. De visie op cultuur wordt geactualiseerd en speerpunten worden vernieuwd, zodat ze aansluiten bij de huidige tijd. In 2024 wordt een vernieuwde cultuurnota voor vier jaar gerealiseerd, zoals aangekondigd in de kadernota en begroting voor 2024. Er wordt een beeld geschetst voor kunst en cultuur in Winterswijk voor de komende jaren. Deze startnotitie schetst de trends en ontwikkelingen, en vraagt het college richting aan de raad in de vorm van speerpunten, voor verdere uitwerking van de cultuurnota. Kern van het voorstel is dat de huidige culturele infrastructuur en een uitgebreid verenigingsleven behouden wordt en met de inzet van kunst en cultuur kansen benut worden in combinatie met andere sectoren, waaronder bijvoorbeeld onderwijs, gezondheid, toerisme en openbare ruimte. Het college stelt de raad voor de Startnotitie Cultuurnota 2024 vast te stellen.

 10. 11

  De Winterswijkse economie heeft te maken met een tekort aan beschikbare talenten en arbeidskrachten. Instroom van arbeidskrachten van buiten de gemeente is noodzakelijk. Buitenlandse werknemers, zogenaamde arbeidsmigranten, zijn daar een belangrijk onderdeel van. De bijdrage van deze werknemers aan onze economie is structureel en onmisbaar geworden. Zoals het landelijke Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten (commissie Roemer) in haar rapportage van 2020 stelde is het van belang deze groep niet te behandelen als tweederangsburgers maar een volwaardige plek te geven in onze samenleving. Huisvesting van arbeidsmigranten op de juiste locaties met voldoende kwaliteit is van belang. De huidige beleidsnota Huisvesting arbeidsmigranten (van binnen de EU) in de gemeente Winterswijk d.d. 26 februari 2015 sluit niet meer aan bij de huidige situatie op de woning- en vastgoedmarkt. Om in te spelen op deze veranderingen is bijgevoegde Beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten gemeente Winterswijk januari 2024 opgesteld. Een (ruimtelijk) afwegingskader om duidelijkheid te scheppen voor initiatiefnemers en omwonenden, door vast te leggen hoe en waar de gemeente Winterswijk mogelijkheden biedt om Short-stay (tot 4 maanden) en Mid-stay (tot 12 maanden) arbeidsmigranten (tijdelijk) te kunnen huisvesten. Bij Long-stay (langer dan 12 maanden) kan men terecht op de reguliere woningmarkt. Bovendien beschrijft deze beleidsnotitie op welke wijze de gemeente Winterswijk coördinatie, toezicht en handhaving met betrekking tot het thema huisvesting arbeidsmigranten organiseert. Het college stelt de raad voor (1) de Beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten gemeente Winterswijk januari 2024 vast te stellen en (2) Beleidsnota Huisvesting arbeidsmigranten (van binnen de EU) in de gemeente Winterswijk d.d. 26 februari 2015 in te trekken.

 11. 12
  Rondvraag
 12. 13
  Sluiting